Klachtenregeling Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland
Januari 2016

Dit klachtenreglement beschrijft de wijze waarop klachten worden afgehandeld binnen Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland. Hiervoor hebben wij een interne en externe klachtenregeling.

Interne klachtenregeling
Een interne klacht kan worden afgehandeld door de leidster van de betreffende peuterspeelzaal locatie of door iemand van het bestuur, management of administratie. Afhankelijk van de aard van de klacht worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om een oplossing te zoeken. Ouders worden zoveel mogelijk gestimuleerd om de klacht daar neer te leggen waar het zich heeft voorgedaan.
Op een schriftelijke klacht krijgen ouders per omgaande een ontvangstbevestiging waarin wordt omschreven op welke termijn zij antwoord kunnen verwachten.

Externe klachtenregeling
Zijn ouders niet tevreden met de oplossing van de klacht dan kunnen zij gebruik maken van de externe klachtenregeling.
Stichting Peuterspeelzalen is met alle locaties geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is verplicht volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De Geschillencommissie werkt volgens het Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indienede, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie ( www.degeschillencommissie.nl ) .
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.de geschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend die hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.