ALGEMENE VOORWAARDEN

Financieel reglement

1.1       Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor een peuterspeelzaal, vindt u in de bijlage een formulier waarmee u kunt kiezen voor automatische incasso. Het gehele formulier kunt u retourneren aan het kantooradres van de SPS. Indien u de machtiging ondertekent, zal op het moment dat uw kind geplaatst wordt, eenmalig het inschrijfgeld van 10,00 samen met de eerste ouderbijdrage van uw rekening worden afgeschreven. 

1.2       De ouderbijdrage voor de Basis en Basis Plus groepen is momenteel 45,00 per maand en wordt berekend over twaalf maanden per jaar. De ouderbijdrage wordt automatisch door middel van de door u ondertekende en aan ons afgegeven machtiging van uw rekening afgeschreven omstreeks de 10e van elke maand.

1.3       Indien uw kind ook geplaatst wordt op een 3+ Groep wordt hier een maandelijkse bijdrage van 5,00 voor berekend, u betaalt dan 50,00 per maand.

1.4       Indien u geen machtiging wilt ondertekenen voor automatische afschrijving, ontvangt u van ons maandelijks een factuur. De ouderbijdrage zal dan met 2,- verhoogd worden in verband met administratiekosten. Bij de eerste factuur zal ook het inschrijfgeld worden meeberekend.

1.5       Indien u van ons een factuur ontvangt, dient het bedrag nog diezelfde maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Als op de laatste dag van de maand de ouderbijdrage over die maand niet op onze rekening is bijgeschreven, ontvangt u van ons een herinnering. Bij een 2e herinnering wordt de ouderbijdrage verhoogd met 5,- in verband met extra kosten.

1.6       De betaling van de ouderbijdrage geschiedt over de gehele kalendermaand. Over de maand waarin uw kind wordt geplaatst en de maand waarin uw kind de speelzaal verlaat, wordt de ouderbijdrage naar evenredigheid berekend.

1.7       Bij afwezigheid van uw kind gedurende langere tijd (bijv. door ziekte) is tijdelijke stopzetting van de ouderbijdrage mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met het centrale kantoor.

1.8       Als uw kind eerder dan de leeftijd van vier jaar de peuterspeelzaal verlaat, dient u dit minimaal één maand van te voren schriftelijk of via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) door te geven. Indien u dit niet tijdig doorgeeft bent u over deze periode nog de ouderbijdrage verschuldigd (ook in de vakanties!)

1.9       Indien twee of meer kinderen uit eenzelfde gezin tegelijkertijd een peuterspeelzaal bezoeken, geldt een korting van 5,- op de ouderbijdrage voor het tweede en volgende kind uit dat gezin.

Aanmelding en plaatsing 

Alle aanmeldingen voor peuterspeelzalen aangesloten bij de SPS, worden centraal geregistreerd. Wanneer een kind de leeftijd van 1 ½ jaar heeft bereikt, kan het worden ingeschreven voor een groep op een peuterspeelzaal. Elk kind dat wordt aangemeld, wordt zonder voorbehoud ingeschreven. Bij de inschrijving kunt U aangeven welke voorkeur voor peuterspeelza(a)l(en) en groep(en) u heeft. Ook kunt u de gewenste plaatsingsdatum vermelden op het formulier.

Plaatsingsbeleid

3.1       Plaatsingsbeleid voor de peuterspeelzalen

3.1.1    Vanaf het tweede jaar mag een peuter worden geplaatst op een peuterspeelzaal.

3.1.2    Het kind dat het langst op de inschrijflijst heeft gestaan wordt het eerst geplaatst.

3.1.3     Kinderen met een sociale of medische indicatie worden met voorrang geplaatst (dit dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van b.v. een arts, jeugdverpleegkundige). Voor deze peuters zijn groepen met extra begeleiding (zie 3.2 Plaatsingsbeleid op VVE extra speelzalen).

3.1.4     Kinderen die, na verhuizing uit een andere woonplaats, worden aangemeld en daar al bij een kinderopvang of peuterspeelzaal ingeschreven stonden of al geplaatst waren, kunnen met een schriftelijk bewijs van deze organisatie met dezelfde inschrijfdatum op onze inschrijflijst opgenomen worden of (versneld) op een groep geplaatst worden.

3.1.5     Als blijkt dat plaatsing erg lang gaat duren (pas rond het derde jaar) kan de ouders plaatsing bij een andere groep of peuterspeelzaal worden voorgesteld.

3.1.6     De inschrijflijst wordt maandelijks geactualiseerd.

3.2       Plaatsingsbeleid op VVE extra Speelzalen

Peuters worden geplaatst op één van de Basisgroepen van onze 17 peuterspeelzalen. Vijf speelzalen  hebben een zogeheten Basis Plus Groep. Deze groep heeft een tweede gediplomeerde leidster op de groep waardoor extra ondersteuning kan worden aangeboden aan peuters met bv een (dreigende) taalachterstand. De jeugdverpleegkundige of de jeugdarts stuurt hiervoor een schriftelijke indicatie welke door ouders is ondertekend, naar de SPS. Op basis van deze indicatie kan een peuter met voorrang op een basisplusgroep geplaatst worden.

3.3       Bericht van plaatsing

Alvorens een kind geplaatst wordt, zal de leidster hierover contact opnemen met de ouder(s) van het kind. Zij spreekt met hen de kennismaking af en maakt verdere afspraken zoals formulieren die ingevuld moeten worden.

4    Tenslotte

4.1       Alle kinderen worden geplaatst, mits dit het functioneren van de groep of het welzijn van de peuter niet belemmert, in het beleidsplan van de Stichting is hierover meer te lezen.

4.2       De SPS voldoet aan de eisen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, dit reglement is te vinden op onze website en ligt op het kantoor en de peuterspeelzalen van de SPS ter inzage.